Afwezigheden / Te laat komen

Afspraken inzake aanwezigheid, telaatkomen en afwezigheid


Uw leerplichtig kind is verplicht om alle lessen en activiteiten van deze leerlingengroep te volgen. Enkel om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.
Als ouders heeft u wel het recht af te zien van de individuele CLB-begeleiding en de diensten te weigeren die geleverd worden door het medisch toezicht. Uiteraard zouden we dit spijtig vinden aangezien wij graag steunen op hun volle medewerking. Indien u toch aan een weigering denkt moet u contact opnemen met de directeur. Het medisch toezicht echter is wel degelijk verplicht. U heeft als ouder wel het recht u te verzetten tegen de vermelde schoolarts indien u dit doet via aangetekend schrijven volgens procedure die de directeur u kan toelichten.Het is aangenaam om met heel de klasgroep samen aan een nieuwe dag te beginnen.
Telaatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas. Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de anderen.
Daarom : zorg er voor dat uw kind tijdig vertrekt en tijdig op school aankomt.
Bij schoolafwezigheden gelden duidelijke regels. We vragen u de school meteen te verwittigen van elke afwezigheid. Dit kan uiteraard ook telefonisch.In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Uit veiligheidsoverwegingen bevelen wij u ten stelligste aan dat u de kleuteronderwijzer en/of directeur toch informeert omtrent de afwezigheid van uw kind.De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes jaar wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.


Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor de inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende : uw kind moet elke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn.

De reglementering rond afwezigheden van leerlingen wordt vanaf 2 september 2013 als volgt aangepast: ‘Om luxe verzuim tegen te gaan is een medisch attest vereist voor de afwezigheid onmiddellijk vóór of onmiddellijk na een vakantieperiode.’


Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties :
– ziekte
– van rechtswege gewettigde afwezigheden
– afwezigheden mits toestemming van de directeur
– afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden
(Voor verdere uitleg, raadpleeg de schoolbrochure)


Bij niet-gewettigde afwezigheden moet de school de gemeenschapsinspectie verwittigen.

Langdurig afwezig: kans op onderwijs aan huis


Als uw kind een leerplichtig kind is uit het lager onderwijs, dan heeft het recht op tijdelijk onderwijs aan huis (4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld :
1 uw kind is meer dan 21 kalenderdagen onafgebroken afwezig wegens ziekte of ongeval,
2 Als ouders heeft u bij de directeur een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat uw kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen,
3 De afstand tussen de school en de verblijfplaats van uw kind bedraagt ten hoogste 10 km
4 Uw zoon of dochter niet in een preventorium of in een ziekenhuis verblijft waar onderwijs van type 5 gefinancierd of gesubsidieerd wordt.
Aanvraagformulier : bijlage 4 in schoolbrochure


Tijdelijk en permant onderwijs aan huis voor 5-jarigen


Het recht op tijdelijk en permanent onderwijs aan huis wordt uitgebreid naar de 5-jarigen, wat geheel spoort met het decreet betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs. In dat decreet wordt de aanwezigheid van minimaal 220 halve dagen in het Nederlandstalig kleuteronderwijs, in het jaar voorafgaand aan de lagere school, opgelegd.