zorgbeleid

Waar wij onze accenten leggen binnen ons zorgbeleid, wordt visueel gemaakt door bovenstaande ‘wordle’. De woorden staan naarmate belangrijkheid groter afgebeeld, m.a.w. hoe groter het woord, hoe crucialer dit is binnen onze zorgwerking.

Ieder kind is uniek met zijn eigen talenten, uniek in zijn eigen denken en zijn.
Wij ijveren voor een school waar ieder kind zich, met zijn eigen talenten, eigen denken en eigen zijn,  mag ontwikkelen. We kijken daarbij niet alleen naar het ‘kennen en kunnen’, maar zetten het hele ‘zijn’ van elk kind voorop.

DIFFERENTIËREN‘Kinderen die ongelijk zijn, kan je niet gelijk behandelen.’ We hebben aandacht voor elk uniek kind en passen onze aanpak daaraan aan. Dit op alle vlakken: het sociale, het emotionele, de houding, de motoriek en het leren. We nemen maatregelen waarin de leerkracht tegemoet komt aan deze unieke kenmerken.Bij kinderen waarbij het leerproces dreigt vast te lopen kan individueel onderwijs op maat worden aangeboden.

Dit kan o.a. door het aanbieden van redelijke aanpassingen. Dit zijn individuele maatregelen die kunnen genomen worden bij kinderen met matige/ernstige leerstoornissen, zodanig dat ook deze kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen. Deze maatregelen worden niet genomen om een kind of meerdere kinderen te bevoordelen t.o.v. de klasgroep, maar wel om hen een kans te geven verder gewoon basisonderwijs te kunnen volgen.

Deze redelijke aanpassingen kunnen onder meer zijn:

 • stimulerende maatregelen: maatregelen ter ondersteuning van het zelfbeeld van het kind of specifieke begeleidingsaanpak.
 • compenserende maatregelen: maatregelen die extra hulpmiddelen ter beschikking stellen.
 • relativerende of remediërende maatregelen: maatregelen die zware didactische eisen voor een kind met leerstoornissen verminderen.
 • dispenserende maatregelen: maatregelen die het kind vrijstellen van te stresserende en frustrerende onderwijsleersituaties.

ZORGTEAM – Zorg is een opdracht van het hele team. We zien dit als een gezamenlijke opdracht waarin ieder vanuit zijn eigen functie een waardevolle inbreng heeft.De klasleerkracht is in de eerste plaats de spilfiguur in het verlenen van de zorg. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de SES leerkracht, de CLB medewerker en eventuele andere externen. Zij ondersteunen het leerkrachtenteam zowel in de kleuterschool als in de lagere school bij hun zorgvragen. Er wordt regelmatig overlegd om zorgnoden te bespreken en strategieën naar aanpak uit te werken. Ook is de inbreng/ betrokkenheid van de ouders zeer belangrijk bij deze besprekingen.


AANDACHT / WELBEVINDEN – Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen zich ‘goed’ en ‘betrokken’ voelen op onze school. Ook kinderen die het thuis wat moeilijker hebben of kinderen die thuis een andere cultuur en/of taal hebben, moeten zich van bij de start geborgen voelen. Dat kan alleen maar als we aandacht geven aan hun socio – emotionele ontwikkeling en we een krachtige leeromgeving en veilig klasklimaat creëren.


OUDERCONTACT – We trachten de ouders steeds via een open communicatie, met wederzijds respect te betrekken bij de evolutie en begeleiding van hun kind. Ouders beschikken, als ervaringsdeskundigen, over waardevolle informatie voor de leerkracht, die op zijn beurt deskundig en verantwoordelijk is voor het onderwijs.


Het intern zorgteam bestaat uit:

 • de zorgcoördinatoren: 
  • Linda Van Der Steen (Meersstraat – LS)
  • Nele De Buel (Meersstraat – KS)
  • Els Timmermans (Dahlialaan –  LS)
  • Evelien Batselier (Dahlialaan – KS)
 • de zorg-/SES leerkrachten:
  • Hanne Wenseleers (Meersstraat – KS – LS – 1e graad)
  • Caroline Quivreux (Meersstraat – LS – 2e graad)
  • Wouter Van den Brant (Meersstraat – LS – 3e graad)
  • Stijn Van den broeck (Dahlialaan – LS)
  • Evelien Batselier (Dahlialaan – KS)

De zorgcoördinator is de centrale figuur, die in samenwerking met zorg-/SES leerkrachten, de directie en alle teamleden het hele zorgbeleid van de school concreet gestalte zal geven.

Taken:

 1. De begeleiding en/of remediëring van het individuele kind met zijn/haar zorgvragen.
 2. De begeleiding van de klasleraar en de klas.
 3. De begeleiding en ondersteuning van het schoolteam bij het uitvoeren van het zorgbeleidsplan.

Wij werken continu op zorgzame wijze aan ontwikkelingskansen.

Dit gebeurt op basis van het ZORGCONTINUÜM.

Continuüm betekent een doorlopend, aansluitend geheel  (vandaar de stippellijnen).

De zorgwerking in de school vloeit met andere woorden ‘natuurlijk’ over naar een intensievere vorm van zorg,

indien dat nodig is. De noden van de leerlingen zijn immers niet strikt af te lijnen of in vakjes te delen.

Wanneer er overgegaan wordt naar een volgende fase blijft de vorige fase ook van kracht!

Er kan ook een omgekeerde beweging gemaakt worden wanneer de intensievere zorg niet meer nodig is.

FASE 0: BREDE BASISZORG      ( LEERKRACHT is spilfiguur!)

Dit is de brede basiszorg die de leerkracht aan alle kinderen biedt.

We werken aan:

 • Een positief, veilig, rijk en krachtig klasklimaat.
 • Betekenisvol leren.
 • Specifieke onderwijsbehoeften. De klasleerkracht zet binnen de klas sterk in op differentiatie zodat het kind op zijn/haar niveau geholpen wordt.

Wat heeft een kind nodig om te ontwikkelen?

Hoe?

De klasleerkracht houdt volop rekening met de eigenheid van elk kind.

Eventuele leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, motorische of gedragsproblemen worden vastgesteld.

Binnen de klas gaat de leerkracht:

 • de klaswerking en organisatie aanpassen, het curriculum aanpassen, anders gaan onderwijzen, bijkomende middelen/materialen gebruiken, de onderwijsstijl aanpassen
 • differentiëren, remediëren, compenseren, dispenseren, doelen toevoegen

= dit zijn aanpassingen die redelijk en haalbaar zijn voor de klasleerkracht binnen de klaswerking zonder externe hulp (zorg, SES, CLB, …).

FASE 1: VERHOOGDE ZORG               (met zorgteam (ZOCO/zorglkr./SESlkr.) / KAN met CLB)

We werken aan:

 • Een krachtige leeromgeving.
 • Betekenisvol leren.
 • Het behouden van de differentiatie uit fase 0, maar deze wordt intensiever toegepast.
 • Het observeren en analyseren van onderwijsbehoeften.

Hoe?

De klasleerkracht meldt bij de zorgcoördinator de problemen en stelt hulpvragen.

De zorgcoördinator helpt meezoeken hoe het kind best verder begeleid en ondersteund kan worden. Het CLB kan betrokken worden.

Er wordt samengewerkt en gecommuniceerd met de ouders.

FASE 2: UITBREIDING VAN ZORG    (met externen (REVA,ONW,…)/ MOET met CLB)

We werken aan:

 • Een krachtige leeromgeving.
 • Betekenisvol leren.
 • Het behouden van efficiënte differentiatie uit vorige fasen.
 • Afstemming op de behoeften van het kind (handelingsplanning, curriculumdifferentiatie, inclusieproject, …).

Hoe?

Bijkomende ondersteuning, verdere hulp of extra-deskundigheid is nodig.

Het CLB wordt betrokken. De CLB medewerkers, met hun kennis van diagnostiek en behandeling van problemen, helpen mee te verduidelijken en te kaderen.

Andere externen kunnen betrokken worden (REVA, ONW, …).

Er wordt samengewerkt en gecommuniceerd met de ouders.

We werken samen met:

 • Het vrij CLB Noordwest-Brabant (Asse)

Nieuwstraat 120

1730 Asse

02/452 79 95

Contactpersoon: Liesbeth De Ridder

 • Het ondersteuningsnetwerk West-Brabant Brussel (ONW)

onw.westbrabantbrussel@gmail.com

0472/69 03 64

Contactpersoon: Iris Van den Bossche

FASE 3: IAC (individueel aangepast curriculum)

 • Individueel handelingsplan en individueel programma zijn noodzakelijk.
 • Overstap naar school op maat, kan alternatief zijn.

In ons zorgwerkplan staat beschreven hoe we dit concreet aanpakken volgens de richtlijnen van de Katholieke onderwijskoepel (volgens het zorgcontinuüm).
Het zorgwerkplan is terug te vinden in het schoolwerkplan (bij de directie).